Foreningen og bestyrelsen

Sanne

Sanne

Bestyrelsesformand

Støtteforeningen Masaikvinde bestyres af Sanne Bergdahl Johansen. Sanne er cand.mag. i engelsk og tysk fra Aarhus Universitet og underviser i gymnasiet. Med i bagagen har hun desuden mange års interesse i udviklingsarbejde og erfaringer fra frivilligt og organisatorisk arbejde i både Danmark og Tanzania. Oprettelsen af støtteforeningen udspringer af Sannes ophold hos masaierne i Lengasti i vinteren 2013.

Daniel

Daniel

Kasserer

Daniel er uddannet kok og forpagter af Restaurant Linie Pavillonen i Juelsminde. Masaikvinde nyder især godt af Daniels iværksættergen og gode kontakter.

Signe

Signe

Bestyrelsesmedlem

Signe er udlært frisør og interesserer sig for udviklingsarbejde i Afrika. Hun har rejst i både Kenya og Tanzania.

social

Foreningens formål og arbejde

Støtteforeningen Masaikvinde har til formål at forbedre forholdene for piger og kvinder i masaisamfundet Lengasti i det nordlige Tanzania. Ved hjælp af en bred vifte af initiativer til gavn for ikke blot kvinderne, men også levestandarden i lokalsamfundet som helhed ønsker foreningen at skabe en langsigtet udvikling. Denne udvikling skal først og fremmest ske igennem uddannelse af de unge piger fra Lengasti, og ved at oplyse både mænd og kvinder i Lengasti om bl.a. hiv, aids og risici ved kvindelig omskæring samt tilbyde kompetencegivende kurser for særligt svagtstillede kvinder, så de kan skaffe sig en indtægtskilde.

Vedtægter

forening

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Masaikvinde. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

forening

§ 2 Formål

Foreningen har til formål at indsamle midler til at:

 • Muliggøre skolegang efter 7. klasse for særligt udsatte piger fra masaisamfundet Lengasti i Tanzania.
 • Oplyse masaisamfundet om de risici, der er forbundet med kvindelig omskæring.
 • Oplyse masaisamfundets kvinder og mænd om pigernes lovfæstede rettigheder til skolegang og til at nægte at lade sig omskære.
 • Give særligt udsatte kvinder i Lengasti mulighed for at skabe sig en indtægt bl.a. gennem kreativt arbejde, som sælges i Danmark.
forening

§ 3 Medlemsforhold

Foreningen har til formål at indsamle midler til at:

 1. Foreningen er åben for alle. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Medlemmer kan betale et månedligt beløb efter eget ønske, dog mindst det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Dette minimumsbeløb kan ændres ved afstemning på generalforsamlingen og er som udgangspunkt 25 kr/md. ændringer af minimumskontingentet varsles med 3 måneder fra ændringens ikrafttrædelse.
 2. Udmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke betaler kontingent (trods påmindelse) udmeldes og gives besked herom.
 3. Eksklusion. Bestyrelsen kan under appel til generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte vælge at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets betingelser, eller som handler til skade for foreningen.
forening

§ 4 Donorer og sponsorer

Foreningen har til formål at indsamle midler til at:

 1. Donorer

  Foreningen kan modtage donationer fra private personer, erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde, m.fl., som ønsker at støtte foreningens formål.

 2. Sponsorer

  Foreningen kan indgå sponsoraftaler med erhvervsvirksomheder. Sponsoren kan, efter ønske, blive omtalt på foreningens hjemmeside og har ret til at bruge sponsoraftalen i CSR-øjemed.

 3. Donorer og sponsorers rettigheder

  Donorer og sponsorer har ret til indsigt i de dispositioner, foreningen foretager med sponsorerede eller donerede midler

  .
forening

§ 5 Bestyrelsen

Valg og opgaver

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en ubegrænset periode og kan udtræde af bestyrelsen når som helst. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og øvrige menige medlemmer. øvrige titler og bestyrelsesmedlemmer kan løbende vælges ind. Kun medlemmer af foreningen kan sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 3 personer. ønsker et medlem af bestyrelsen at udtræde af foreningen, skal der hurtigst muligt findes en ny til at erstatte det afgående bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens fornemmeste opgave er at arbejde for at opnå foreningens mål, planlægge indsamling af midler og diskutere nye tiltag for at udbrede effekten af projektet inden for den overordnede målsætning.

forening

§ 6 Generalforsamling

Foreningen har til formål at indsamle midler til at:

 1. Tidspunkt og indkaldelse

  Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dage til alle foreningens medlemmer via hjemmeside og facebook-gruppe. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling eller øvrige møder efter behov.

 2. Mødeberettigede

  Alle medlemmer af foreningen (indmeldelse i foreningen senest 48 timer inden generalforsamling) og frivillige kræfter er mødeberettigede på generalforsamlingen. Tilmelding sker til bestyrelsen.

 3. Stemmeberettigede

  Alle fremmødte og betalende medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

 4. Afstemning

  Afstemning foregår ved håndsoprækning. Indvælgelse af nye medlemmer i bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.

 5. Dagsorden

  Dagordnen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Muliggøre skolegang efter 7. klasse for særligt udsatte piger fra masaisamfundet Lengasti i Tanzania.
  • Oplyse masaisamfundet om de risici, der er forbundet med kvindelig omskæring.
  • Oplyse masaisamfundets kvinder og mænd om pigernes lovfæstede rettigheder til skolegang og til at nægte at lade sig omskære.
  • Give særligt udsatte kvinder i Lengasti mulighed for at skabe sig en indtægt bl.a. gennem kreativt arbejde, som sælges i Danmark.
forening

§ 7 Tegningsret

Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af bestyrelsesformanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

forening

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

forening

§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamling og med mindst 2/3 majoritet blandt fremmødte medlemmer. Hvis foreningen ved sin opløsning ligger inde med midler, overdrages disse til et velgørende formål, som i sin målsætning ligger i tråd med Masaikvindes.

forening

Ændringer

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 01.04.2013. ændringer til § 7 foretaget 10.06.2013.

En stor tak til

forening